SELKO – hanke ajoittuu 1.5.2015 - 31.1.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÄÄRITTELY 1.5. - 31.12.2015

 

Ensin määritellään ja tarkennetaan yritysten ja organisaatioiden ja asiakkaiden tarpeita sekä rajataan hankkeen toteutukseen osallistuvia yrityksiä ja organisaatioita. Innovatiivisen suunnittelutyömallin pohjaksi kootaan tietoa eri alojen palvelutoimintamalleista (benchmarkkaus). Määritellään käytettävät kehittämismenetelmät, joita haetaan esimerkiksi palvelumuotoilusta, tulevaisuuden tutkimuksen menetelmistä, innovatiivista tuotekehitysmenetelmistä sekä osallistavan johtamisen ja osallistavan kehitystyön menetelmistä. 

Menetelmät ovat muotoiluajatteluun (Design Thinking) pohjautuvia. Määrittelyvaiheen

menetelminä voidaan käyttää esim. havainnointia, benchmarkkausta, osallistavia työpajoja,

haastatteluja, service safaria, luotaimia ja Art of hosting‐tapahtumia.

Määrittelyvaiheeseen osallistuvat  yritysten / organisaatioiden työntekijät yhdessä asiakkaittensa kanssa. Myös korkeakouluopiskelijat ja opettajat osallistuvat tähän toimenpidekokonaisuuteen.

 

IDEOINTI JA KEHITTÄMINEN 1.6.2015 - 31.7.2016

 

Eri alojen palvelutoimintamallit ja ongelmat kootaan yhteen ja niistä kehitetään kokonaisuutta yhdessä sidosryhmien kanssa soveltuvaksi työkaluksi useille aloille esim. palvelualoille, tekniselle alalle, sosiaalialalle ja yhteiskunnalliseen konseptointiin. Ratkaisua kehitetään toistaen (iteratiivisesti), kunnes tavoite saavutettu.

Työskentely tapahtuu eri sidosryhmien yhteiskehittämisenä kuudessa toisiaan seuraavissa sidosryhmiä osallistavissa työpajoissa ja seminaareissa, joissa palvelumuotoilun menetelmiä käyttäen ideoidaan palveluita, kokeillaan ideoita nopeasti ja kevyesti (protoilu), tehdään palvelukonsepteja (konsepti = keskeinen kuvaus palvelusta).

Konseptoinnin alkuvaiheessa ei ratkaisumalleja lukita, vaan niiden annetaan muotoutua vapaasti määrittelyvaiheessa rajatun viitekehyksen puitteissa. Tätä alkuvaihetta kuvataan käsitteellä ”sumea alkuvaihe”, joka tarjoaa laajan pohjan uusille ajatuksille. Uudenlaisten ratkaisujen aikaansaamisessa sumea alku on tehokas työkalu, sen avulla vältetään toimenpiteet, jotka toistavat vanhat virheet. Muotoilutyölle tyypilliset ennakoivat konseptoinnin menetelmät, prototypointi ja osallistava työskentely rakentavat tietoa, jota on mahdollista arvioida tasapuolisesti osallisten kesken. Työskentelymallien avulla perinteisiä rakenteita herkistetään myös uudenlaisten asenteiden vastaanottamiseen.

Keskeisille asiakasryhmille tehdään palvelupolkuja (miten palvelu heidän näkökulmastaan etenee) ja työstetään Service Blueprint, joka kuvaa koko palvelutapahtuman – sekä asiakkaalle näkyvän osan (stage) että toiminnot, joita asiakas ei näe (backstage).

Työpajojen ja seminaarien välissä syvennetään asiakasymmärrystä testaamalla kehitettyjä

konsepteja. Seuraavassa työpajassa konsepteja kehitetään edelleen saatujen palautteiden

pohjalta.

Ideointi- ja kehittämisvaiheeseen osallistuvat yritysten / organisaatioiden työntekijät yhdessä asiakkaittensa kanssa. Myös korkeakouluopiskelijat ja opettajat osallistuvat tähän toimenpidekokonaisuuteen.

 

TESTAAMINEN 1.4.2016 - 30.3.2017

 

Testaamiinen tapahtuu käytännön soveltamisympäristössä ja tuotteistaminen jatkuu testausten tulosten perusteella toimintamalliksi. Kehitettyjä palvelukokonaisuuksia testataan yritysten ja organisaatioiden kesken sekä asiakasryhmien kanssa. Testausten tulosten pohjalta palvelukokonaisuuksia kehitetään edelleen kahdessa testausten välillä pidettävässä osallistavassa työpajassa sekä avoimessa seminaarissa vastaamaan kohderyhmän ja palveluntarjoajien tarpeita.

Testaukset tapahtuvat yritysten / organisaatioiden henkilökunnan, korkeakouluopiskelija- ryhmien ja –opettajien sekä erilaisten kohderyhmien välisissä työpajoissa sekä työelämän projekteissa.

 

TUOTTEISTAMINEN 1.11.2016 - 31.10.2017

 

Tuotteistamisvaiheessa toiminta / palvelumalleista kootaan yksinkertaiset ja selkeät ohjeistukset (työkalupakki, tiekartta), joiden avulla kehitystyö voidaan itsenäisesti käynnistää ja jatkossa syventää itse kehitystyön kohteessa.

Palvelumallien käyttöönoton opastus tapahtuu korkeakoulun järjestämissä työpajoissa, joissa myös testataan ja edelleen kehitetään ohjeistusta. Ohjeistus on sekä ohjekirjan muodossa että verkkoalustalla. Palvelumallit otetaan käyttöön yrityksissä / organisaatioissa ja kerätään palautetta niiden toimivuudesta. Palvelumalleja kehitetään iteratiivisesti avoimen osallisuuden menetelmillä (projektin tuloksena syntyvien työkalujen avulla, voi olla esim. verkkoalustat, avoimet työpajat).

Turun AMK vastaa ohjeistusten kokoamisesta sekä avoimesta jakamisesta. Yritykset /

Organisaatiot vastaavat palvelumallien implementoinnista ja palautteen keruusta.

 

KÄYTTÖÖNOTTO 1.5.2017 - 31.1.2018 

 

Määritellään tavat, joiden avulla työkalujen käyttöönotto ja seuranta voidaan tehdä avoimesti.

Palvelumalleista viimeistellään käytettävyydeltään ja visuaalisuudeltaan havainnollinen materiaali ja selkeät ohjeistukset. Yhteisöllisesti levittyvä materiaali voi elää ja muokkautua myös yhteisön käsissä.

Päivitetään verkkoalusta palvelemaan työkalupakin käyttöönottoa sekä määritetään tavat ja aikataulut, jolla seuranta ja sen pohjalta tapahtuva iteratiivinen kehittäminen jatkossa

yhteisöllisesti tehdään.

Turun AMK:n opiskelijat ja opettajat vastaavat ohjeistuksen ulkonäöstä, Turun AMK:n opiskelijat ja opettajat vastaavat verkkoalustan päivityksestä yhdessä yritysten / organisaatioiden kanssa.

 

JATKOKEHITTELY JA SEURANTA 1.11.2017 - 31.1.2018 

 

Toimenpiteiden vaikutuksia seurataan vuosittain järjestettävissä yhteisöllisissä rapor- tointitapahtumissa, joiden muoto määrittyy tarpeiden mukaan.

Koostetaan julkaisu ja järjestetään avoin osallistava seminaari.

Turun AMK huolehtii ensimmäisestä raportointitapahtumasta (seminaari), sen jälkeen yritykset /organisaatiot huolehtivat itsenäisesti.

SELKO-hankkeen aikataulu

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • Google+ Clean

© 2023 by ​BUSINESS​ CONSULTING.  Proudly created with Wix.com

SELKO- Muotoiluajatteluun pohjautuva osallistavan kehittämisen toimintamalli

 

SELKO-hankkeen tavoitteena on kehittää avoin ja käyttäjälähtöinen yrityspalvelukokonaisuus Turun seudulle hyödyntämällä muotoiluajatteluun pohjautuvaa osallistavaa kehittämistä.  Uusi yrityspalvelukokonaisuus käsittää kunnan, valtion ja yritysten tarjoamia palveluja, joiden tulee näyttäytyä asiakkailleen helppona ja selkeänä palveluvalikoimana - niin aloittaville kuin toimivillekin yrityksille.

SELKO-hanke/6Aika  Avoin osallisuus ja asiakkuus

Projektipäällikkö Pekka Stenfors 

Puhelin +358 40 355 0537
pekka.stenfors(at)turkuamk.fi

Sisältövastaava Päivi Katajamäki

+358 505 985 914

paivi.katajamaki(at)turkuamk.fi

SELKO-hanke
 
Yhteystiedot